Veelgestelde vragen

Voor huidige bewoners

 1. De peildatum is een datum die Woongoed Zeist vaststelt, vanaf wanneer huurders aanspraak kunnen maken op een aantal belangrijke rechten uit het Sociaal Statuut. De peildatum wordt per woongebouw afgegeven. Huurders die de wijk willen verlaten hebben vanaf de peildatum recht op een verhuiskostenvergoeding en kunnen via Woongoed Zeist een urgentie krijgen voor een nieuw huis elders in de regio. De huur van de te slopen woningen wordt vanaf de peildatum niet meer verhoogd.

 2. Verhuizen is individueel. Huurders die in de nieuwbouw willen wonen, gaan pas verhuizen als deze klaar is. Huurders die de wijk uit willen kunnen verhuizen zodra ze een woning naar wens gevonden hebben. Om ze daarbij te helpen kunnen ze een urgentie krijgen (pas nadat de peildatum is afgegeven) voor een gelijksoortige woning in de hele woningnetregio Utrecht.

 3. Als voor uw adres de peildatum is vastgesteld krijgt u de vergoeding als u verhuist na de peildatum. U krijgt de vergoeding in twee delen: 80% als u de huur opzegt en 20% nadat u de oude woning aan Woongoed Zeist heeft opgeleverd zoals afgesproken met de opzichter. De vergoeding wordt overgemaakt op uw rekening, u krijgt deze nooit contant.

 4. U heeft een stadsvernieuwingsurgentie nodig wanneer u niet naar de nieuwbouw wil verhuizen maar naar een woning buiten Kerckebosch. Woongoed Zeist vraagt de urgenties voor haar huurders aan bij de gemeente, huurders kunnen dat niet zelf doen. Als u een urgentie wilt, neemt u dan contact op met Woongoed Zeist. De gemeente verleent een stadsvernieuwingsurgentie die geldig is voor gelijkwaardige woningen die via Woningnet worden aangeboden. De urgentie is in principe een half jaar geldig voor de hele regio. De urgentie moet door Woningnet verwerkt worden op de inschrijving van de huurder. Als een huurder nog niet ingeschreven staat bij Woningnet, regelt Woongoed Zeist deze inschrijving. Huurders moeten zelf reageren op het aanbod via Woningnet.

 5. Alle woningen uit de Prinses Margrietlaan die opgezegd zijn, worden overgedragen aan Ad Hoc leegstandsbeheer. Zo voorkomen we dat er woningen leeg komen te staan en dat is belangrijk voor de leefbaarheid in de wijk.

   

  De rechten uit het Sociaal Statuut gelden niet voor tijdelijke huurders van Ad Hoc.

   

   

 6. Het in werking treden van het Sociaal Statuut Kerckebosch is gekoppeld aan de zogenaamde peildatum. Die wordt door Woongoed Zeist in overleg met de gemeente Zeist vastgesteld. De peildatum is de datum waarop het Sociaal Statuut Kerckebosch in werking treedt voor bewoners van een te slopen woning in een bepaalde fase van het sloop/nieuwbouwproces.

   

  Voor de vernieuwing van Kerckebosch zijn er een aantal sloopfases. Elke bewoner ontvangt minimaal 12 maanden voor de sloop een persoonlijke brief van Woongoed Zeist. In deze brief staat aangegeven wanneer de sloop start, wanneer de peildatum is, het Sociaal Statuut Kerckebosch in werking treedt en de woning leeg opgeleverd dient te worden. De peildatum ligt minimaal 12 maanden voor de sloop. Woongoed Zeist neemt het besluit dat woningen in verband met de vernieuwing moeten worden gesloopt. Vanaf de peildatum hebben huurders per huurcontract recht op:

  • Een tegemoetkoming voor de verhuis- en herinrichtingskosten.
  • Voorrang bij toewijzing van een woning, voor zover Seyster Veste en de gemeente daarover zeggenschap hebben.
  • Een wisselwoning als direct verhuizen naar de nieuwe woning niet mogelijk is.
  • Minimaal 12 maanden voordat het complex of de woning leeg opgeleverd moet worden, zegt Woongoed Zeist per aangetekend schrijven de huur op aan de huurder.
 7. Woongoed Zeist wijst woningen toe op basis van het 'passend toewijzen' principe. Dit betekent dat de hoogte van het inkomen moet passen bij de hoogte van de huur.

   

  De overheid wil voorkomen dat huurders met een laag inkomen in een te dure huurwoning gaan wonen. Daarom moeten alle woningcorporaties sinds 1 januari 2016 passend toewijzen. Dit geldt ook voor Woongoed Zeist.

 8. Nee, u kunt in één keer verhuizen naar uw nieuwbouwwoning. Er wordt in fasen gebouwd en gesloopt. Er komen voldoende nieuwbouwwoningen beschikbaar om iedereen die dat wenst direct in de nieuwbouw te huisvesten.

   

  Soms komt het toch voor dat u twee keer moet verhuizen:

  • Woongoed Zeist zorgt voor een wisselwoning, tegen eenzelfde kale huur als de oude woning.
  • Woongoed Zeist biedt de huurder in principe een wisselwoning aan binnen het plangebied. Als het zoeken naar een wisselwoning buiten het plangebied noodzakelijk is, dan krijgt de huurder een stadsvernieuwingsurgentie voor een wisselwoning met recht op bemiddeling en terugkeer naar een nieuwe vergelijkbare woning binnen het plangebied.
  • Bij de toewijzing van woningen wordt niet afgeweken van de regels van de geldende huisvestingsverordening van de gemeente Zeist.
  • Indien iemand zelf kiest voor een duurdere wisselwoning, dan is aan de vergoeding een maximum gebonden. Dit is het maximum bedrag aan kale huur waarover nog vergoeding wordt gegeven).
  • Wordt in overleg met de huurder voor de extra verhuizing naar de wisselwoning een financiële regeling toegepast.
  • Wordt de verhuizing(en) desgewenst begeleid en goederen eventueel tijdelijk opgeslagen.
 9. Nee, als de huurder verhuist voor de peildatum, dan is het Sociaal Statuut Kerckebosch nog niet van kracht. In dat geval komt de huurder ook niet in aanmerking voor een financiële vergoeding.

 10. Woongoed Zeist spreekt met de sociale dienst en andere uitkeringsinstanties af dat vergoedingen niet in mindering worden gebracht op sociale uitkeringen en/of medebelast worden bij het bepalen van eventuele huurtoeslag.

 11. U kunt voor meer informatie contact opnemen met Woongoed Zeist via 030 693 66 00 of info@woongoedzeist.nl


Over de bomenkap

 1. De verordening maakt het mogelijk om voor een hele bouwvlek in één keer een vergunning aan te vragen en deze voor 5 jaar te laten gelden. Dit is nodig om een langlopend project als Kerckebosch mogelijk te maken. Alle kapvergunningen worden getoetst aan de bomenverordening.

  De verordening bepaalt dat er gekapt mag worden op plekken waar daadwerkelijk wordt gebouwd, conform de bouwplannen eerste fase, en op plekken waar parkeerplekken en wegen komen. Als het echt noodzakelijk is mogen we ook vijf meter daaromheen kappen. Uitzondering hierop zijn de bomen die plaats maken voor het heideveld. Gepland staat om deze bomen tijdens de eerste fase te kappen, zodat de heide kan uitgroeien tot een volwassen veld waar bewoners direct van kunnen genieten. Op dit moment is de kapvergunning voor het heideveld niet bruikbaar

  De bomenverordening is geen vrijbrief. We blijven er op letten dat we zorgvuldig omgaan met elke boom in het gebied. Een kwaliteitsteam toetst of de kapaanvraag voldoet aan de verordening. Tijdens de uitvoering ziet een boomdeskundige toe op de kap en gaat een ecoloog voorafgaand aan de kap nog de bomen bekijken. Voor de vrije kavels geldt de reguliere kapverordening. Kaveleigenaren dienen eerst een definitief bouwplan in te dienen alvorens zij een kapvergunning krijgen.

 2. De bouwvlakken voor fase 1 waarvoor een kapvergunning is aangevraagd staan vast en zullen na het bouwrijp maken worden bebouwd. Er worden dus geen bomen gekapt op plekken waar de bouwvlakken of de inrichtingsvlakken nog niet duidelijk zijn. En binnen de bouwvlakken wordt per boom gekeken of deze werkelijk moet verdwijnen of dat bijvoorbeeld de parkeerplaats wat wordt verlegd om de boom te sparen. Dit laatste is namelijk uitgangspunt: wat gespaard kan worden laten staan! Hier ziet de opzichter met de ecoloog op toe.

 3. Alle bomen zijn bekeken en in kaart gebracht en op waarde geschat. Vervolgens zijn door de landschapsarchitect de wegen zo ontworpen dat we de bomen zoveel mogelijk sparen en de meest waardevolle bomen sowieso ontzien. De landschapsarchitect kijkt ook samen met de architect naar de meest optimale plaats om de woningen te plaatsen, waarbij rekening gehouden wordt met de bestaande bomen. Het kwaliteitsteam, met deskundigen zoals twee landschapsarchitecten en een ecoloog, toetst of voldaan is aan de gestelde uitgangspunten. Het kwaliteitsteam beoordeelt tevens de kapaanvraag. Daarnaast worden bij de start van de kap alleen die bomen die 100% zeker weg moeten speciaal gemarkeerd en worden de bomen die blijven staan beschermd middels bouwhekken en stambescherming. Over enkele bomen twijfelen we nog of deze echt wel weg moeten en we hopen dan ook dat tijdens de bouw blijkt dat deze kunnen blijven staan. Het gaat dan om bomen die dicht bij wegen, parkeerplaatsen en gebouwen komen en waarvan we nog niet weten of we veel wortels zullen beschadigen. Er komt een boomdeskundige die als toezichthouder de aannemer controleert.

 4. Ja, hiervoor zullen de voorstellen in de loop van 2013 worden gepresenteerd. De schetsen van de woningen moeten daarvoor nog gemaakt worden.

 5. Juridisch zijn de procedures doorlopen en de bomen op de bouwvlakken en de wegen mogen worden gekapt. Ook voor een aantal bomen in een straal van 5 meter van de bebouwing en 3 meter van de infrastructuur is een kapvergunning verleend. De kapvergunning voor het kappen van bomen voor de aanleg van heide is op dit moment niet bruikbaar. Op deze vergunning ligt een schorsende werking, in ieder geval tot 14 dagen na publicatie van het besluit van het college van B&W over de bezwaarschriften.

 6. Voor feitelijke informatie over het kappen en de transportroutes verwijzen we u naar het eerste bouwnieuws op de website.

 7. We houden met de kapwerkzaamheden zoveel mogelijk rekening met de omgeving. Daarvoor hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • De werkgebieden worden voor alle veiligheid afgezet met bouwhekken en linten.
  • Het werk gebeurt zoveel mogelijk tegelijk om de overlast te beperken in tijd. Tijdens de eerste week zijn er drie grondploegen en twee zaagmachines aan het werk.
  • Het bouwverkeer mijdt zoveel mogelijk de woonwijk Kerckebosch en De Hoge Dennen.
  • Er rijdt geen bouwverkeer in de tijden dat de kinderen van en naar school gaan.
 8. Met het aanleggen van een heidelandschap brengen we oorspronkelijke vegetatie van het gebied terug en brengen we meer variatie aan in de natuur. Heide zorgt voor nieuwe vogels en vlinders. Heide ontwikkelt zich verrassend snel, binnen 3 jaar is er een mooi heideveld. Op dit moment is de kapvergunning voor het heideveld niet bruikbaar. Het college van B&W moet eerst een besluit nemen over de bezwaarschriften.


Groen in de wijk

 1. De aannemer kapt alleen de bomen die op de vergunningsaanvraag zijn aangemerkt als "kappen noodzakelijk". Bomen met een kapvergunning die we proberen te handhaven kappen we pas als tijdens de uitvoering blijkt dat dit niet te voorkomen is of als de ecoloog beoordeelt dat deze boom in een slechte conditie is. De WOM Kerckebosch houdt toezicht op de uitvoering van de bomenkap.

 2. Dit is een codering voor "boom kappen", "boom behouden" of "boomnummer voor lokaliseren". De kleurencodes kunnen veranderen. De betrokken aannemer en ecoloog zijn op de hoogte van de juiste kleur bij de juiste actie.

 3. Nee, er kan geen grond van de gemeente Zeist en/of het Utrechts Landschap worden gekocht. Het Utrechts Landschap is/wordt straks eigenaar van de groene gebieden tussen de 6 buurten van Kerckebosch.

 4. Nee, het is niet het beleid van Utrechts Landschap om in de natuurgebieden vuilnisbakken te plaatsen. Vuilnisbakken trekken vuil aan en zijn vandalismegevoelig op rustige plaatsen als een natuurgebied. Met elkaar sporen we mensen aan om hun eigen afval mee naar huis te nemen of achter te laten waar het hoort. Samen met bewoners houden we Kerckebosch, schoon, heel & veilig.

 5. In Kerckebosch mag uw hond alleen aangelijnd mee. Utrechts Landschap heeft speciale losloopgebieden aangewezen waar uw hond mag loslopen. U vindt de regels op de toegangsborden bij de ingang van elk gebied. Door deze toegangsregels kunnen alle recreanten van onze gebieden blijven genieten en beschermen we tegelijkertijd de bijzondere soorten die er leven.

 6. Nee, je mag niet van de paden af omdat dat schadelijk is voor de jonge heide / natuur. Er staan geen hekjes naast de paden om het gevoel van openheid te behouden. We proberen in natuurgebieden zo min mogelijk hekken te plaatsen. De spelregels staan vermeld bij het betreden van een natuurgebied. Daarin staat altijd dat het natuurgebied alleen betreden mag worden via de daarvoor aangelegde paden.

 7. Nee, dit is niet toegestaan. Controleer uw koopovereenkomst op eventuele kettingbedingen. U heeft altijd toestemming nodig van uw buren. Het Utrechts Landschap geeft hiervoor geen toestemming. Zo voorkomen we nieuwe paden en beschermen we de (nieuwe) natuur.

 8. In Kerckebosch komt het voor dat bomen dicht op de gevel staan. Dit kunnen bestaande of nieuwe bomen zijn. De bomen worden geplant binnen de regelgeving.

 9. Tussen herfst en voorjaar (ca oktober t/m maart), afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt de openbare ruimte in Kerckebosch ingeplant.

 10. De speciale kruidenmengsels voor Kerckebosch bestaan uit een combinatie van soorten die 1 of 2 jaar duren voor ze volledig tot bloei komen. Deze type beplanting heeft enige tijd nodig om aan te slaan.

   

  • Maak een foto en stuur het aan de WOM via info@kerckeboschzeist.nl
  • Kom langs op woensdagochtend tussen 10.30 -11.30 uur bij het spreekuur van Wijkteam Oost in Binnenbos (Hoog Kanje 186)
  • Bij spoed, bel 112

Nieuwsbrief

<widget><id>3</id><onload>onLoadForm</onload></widget>