Voor huidige bewoners

 1. De peildatum is een datum die Woongoed Zeist vaststelt, vanaf wanneer huurders aanspraak kunnen maken op een aantal belangrijke rechten uit het Sociaal Statuut. De peildatum wordt per woongebouw afgegeven. Huurders die de wijk willen verlaten hebben vanaf de peildatum recht op een verhuiskostenvergoeding en kunnen via Woongoed Zeist een urgentie krijgen voor een nieuw huis elders in de regio. De huur van de te slopen woningen wordt vanaf de peildatum niet meer verhoogd.

 2. Verhuizen is individueel. Huurders die in de nieuwbouw willen wonen, gaan pas verhuizen als deze klaar is. Huurders die de wijk uit willen kunnen verhuizen zodra ze een woning naar wens gevonden hebben. Om ze daarbij te helpen kunnen ze een urgentie krijgen (pas nadat de peildatum is afgegeven) voor een gelijksoortige woning in de hele woningnetregio Utrecht.

 3. Als voor uw adres de peildatum is vastgesteld krijgt u de vergoeding als u verhuist na de peildatum. U krijgt de vergoeding in twee delen: 80% als u de huur opzegt en 20% nadat u de oude woning aan Woongoed Zeist heeft opgeleverd zoals afgesproken met de opzichter. De vergoeding wordt overgemaakt op uw rekening, u krijgt deze nooit contant.

 4. U heeft een stadsvernieuwingsurgentie nodig wanneer u niet naar de nieuwbouw wil verhuizen maar naar een woning buiten Kerckebosch. Woongoed Zeist vraagt de urgenties voor haar huurders aan bij de gemeente, huurders kunnen dat niet zelf doen. Als u een urgentie wilt, neemt u dan contact op met Woongoed Zeist. De gemeente verleent een stadsvernieuwingsurgentie die geldig is voor gelijkwaardige woningen die via Woningnet worden aangeboden. De urgentie is in principe een half jaar geldig voor de hele regio. De urgentie moet door Woningnet verwerkt worden op de inschrijving van de huurder. Als een huurder nog niet ingeschreven staat bij Woningnet, regelt Woongoed Zeist deze inschrijving. Huurders moeten zelf reageren op het aanbod via Woningnet.

 5. Alle woningen uit de Prinses Margrietlaan die opgezegd zijn, worden overgedragen aan Ad Hoc leegstandsbeheer. Zo voorkomen we dat er woningen leeg komen te staan en dat is belangrijk voor de leefbaarheid in de wijk.

   

  De rechten uit het Sociaal Statuut gelden niet voor tijdelijke huurders van Ad Hoc.

   

   

 6. Het in werking treden van het Sociaal Statuut Kerckebosch is gekoppeld aan de zogenaamde peildatum. Die wordt door Woongoed Zeist in overleg met de gemeente Zeist vastgesteld. De peildatum is de datum waarop het Sociaal Statuut Kerckebosch in werking treedt voor bewoners van een te slopen woning in een bepaalde fase van het sloop/nieuwbouwproces.

   

  Voor de vernieuwing van Kerckebosch zijn er een aantal sloopfases. Elke bewoner ontvangt minimaal 12 maanden voor de sloop een persoonlijke brief van Woongoed Zeist. In deze brief staat aangegeven wanneer de sloop start, wanneer de peildatum is, het Sociaal Statuut Kerckebosch in werking treedt en de woning leeg opgeleverd dient te worden. De peildatum ligt minimaal 12 maanden voor de sloop. Woongoed Zeist neemt het besluit dat woningen in verband met de vernieuwing moeten worden gesloopt. Vanaf de peildatum hebben huurders per huurcontract recht op:

  • Een tegemoetkoming voor de verhuis- en herinrichtingskosten.
  • Voorrang bij toewijzing van een woning, voor zover Seyster Veste en de gemeente daarover zeggenschap hebben.
  • Een wisselwoning als direct verhuizen naar de nieuwe woning niet mogelijk is.
  • Minimaal 12 maanden voordat het complex of de woning leeg opgeleverd moet worden, zegt Woongoed Zeist per aangetekend schrijven de huur op aan de huurder.
 7. Woongoed Zeist wijst woningen toe op basis van het 'passend toewijzen' principe. Dit betekent dat de hoogte van het inkomen moet passen bij de hoogte van de huur.

   

  De overheid wil voorkomen dat huurders met een laag inkomen in een te dure huurwoning gaan wonen. Daarom moeten alle woningcorporaties sinds 1 januari 2016 passend toewijzen. Dit geldt ook voor Woongoed Zeist.

 8. Nee, u kunt in één keer verhuizen naar uw nieuwbouwwoning. Er wordt in fasen gebouwd en gesloopt. Er komen voldoende nieuwbouwwoningen beschikbaar om iedereen die dat wenst direct in de nieuwbouw te huisvesten.

   

  Soms komt het toch voor dat u twee keer moet verhuizen:

  • Woongoed Zeist zorgt voor een wisselwoning, tegen eenzelfde kale huur als de oude woning.
  • Woongoed Zeist biedt de huurder in principe een wisselwoning aan binnen het plangebied. Als het zoeken naar een wisselwoning buiten het plangebied noodzakelijk is, dan krijgt de huurder een stadsvernieuwingsurgentie voor een wisselwoning met recht op bemiddeling en terugkeer naar een nieuwe vergelijkbare woning binnen het plangebied.
  • Bij de toewijzing van woningen wordt niet afgeweken van de regels van de geldende huisvestingsverordening van de gemeente Zeist.
  • Indien iemand zelf kiest voor een duurdere wisselwoning, dan is aan de vergoeding een maximum gebonden. Dit is het maximum bedrag aan kale huur waarover nog vergoeding wordt gegeven).
  • Wordt in overleg met de huurder voor de extra verhuizing naar de wisselwoning een financiële regeling toegepast.
  • Wordt de verhuizing(en) desgewenst begeleid en goederen eventueel tijdelijk opgeslagen.
 9. Nee, als de huurder verhuist voor de peildatum, dan is het Sociaal Statuut Kerckebosch nog niet van kracht. In dat geval komt de huurder ook niet in aanmerking voor een financiële vergoeding.

 10. Woongoed Zeist spreekt met de sociale dienst en andere uitkeringsinstanties af dat vergoedingen niet in mindering worden gebracht op sociale uitkeringen en/of medebelast worden bij het bepalen van eventuele huurtoeslag.

 11. U kunt voor meer informatie contact opnemen met Woongoed Zeist via 030 693 66 00 of info@woongoedzeist.nl

Nieuwsbrief

<widget><id>3</id><onload>onLoadForm</onload></widget>